przewiń do treści

Symfony w przykładach

Włodzimierz Gajda

Instalacja PHP/MySQL/Symfony w systemach Windows XP/Windows Vista/Windows 7

Uwaga! Od czasu wydania książki pojawiły się nowe wersje oprogramowania XAMPP, symfony oraz MySQL. Uaktualniona procedura instalacji i konfiguracji pakietów XAMPP/symfony jest opisana w uwadze #1 (2011-08-17).

Opisana poniżej procedura instalacji została przeze mnie przetestowana w systemach:

 • Windows 7 (64b)
 • Windows Vista (32b)
 • Windows XP (32b)

Spis treści

 1. Kontrola konta użytkownika
 2. Instalacja pakietu XAMPP
 3. Zmiana hasła serwera MySQL
 4. Zmiana ustawień autoryzacji phpMyAdmin
 5. Zmiana parametru max_allowed_packet serwera MySQL
 6. Folder przeznaczony na aplikacje
 7. Modyfikacja ścieżek dostępu
 8. Uruchomienie przykładów
 9. Instalacja symfony
 10. Instalacja NetBeans
 11. Instalacja MySQL Workbench
 12. Instalacja wtyczki programu MySQL Workbench
 13. 13. Wiersz poleceń windows
 14. Przywracanie kontroli konta użytkownika

1. Kontrola konta użytkownika

W systemach Windows 7 oraz Windows Vista przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć opcję kontroli konta użytkownika.

W tym celu przejdź do panelu zarządzania kontami. Wybierz konto, na którym będziesz przeprowadzał instalację oprogramowania. Jeśli pracujesz w systemie Windows 7 przejdź do wskazanej na rysunku 1.1 opcji Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika.

Rysunek 1.1. Opcja do zmiany ustawień funkcji Kontrola konta użytkownika w systemie Windows 7

W systemie Windows Vista opcja do wyłączenia kontroli konta nazywa się Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika. Jest ona przedstawiona na rysunku 1.2.

Rysunek 1.2. Opcja do zmiany ustawień funkcji Kontrola konta użytkownika w systemie Windows Vista

Jeśli pracujesz w systemie Windows 7, przesuń suwak widoczny na rysunku 1.3 do dołu.

Rysunek 1.3. Wyłączanie kontroli konta użytkownika w systemie Windows 7

W systemie Windows Vista wyłącz opcję widoczną na rysunku 1.4.

Rysunek 1.4. Wyłączanie kontroli konta użytkownika w systemie Windows Vista

2. Instalacja pakietu XAMPP

Uruchom program instalacyjny xampp-win32-1.7.3.exe. W oknie dialogowym widocznym na rysunku 2.1 pozostaw domyślną ścieżkę C:\.

Rysunek 2.1. Okno startowe instalacji oprogramowania XAMPP

We wszystkich kolejnych oknach dialogowych pozostaw domyślne ustawienia.

Po zakończeniu instalacji uruchom przedstawione na rysunku 2.2 okno pakietu XAMPP.

Rysunek 2.2. Okno pakietu XAMPP

W oknie przedstawionym na rysunku 2.2 naciśnij przyciski Start uruchamiające serwery Apache oraz MySQL.

W celu sprawdzenia, czy instalacja i uruchomienie serwerów Apache i MySQL powiodło się włącz przeglądarkę internetową i odwiedź nią adres:

    http://localhost/xampp/
    

Powinieneś ujrzeć witrynę taką, jak na rysunku 2.3. Strzałka na rysunku wskazuje odnośnik prowadzący do aplikacji phpMyAdmin.

Rysunek 2.3. Strona główna zainstalowanego pakietu XAMPP

3. Zmiana hasła serwera MySQL

Po zainstalowaniu pakietu XAMPP konto root administracyjne serwera MySQL ma puste hasło. W celu zmiany hasła konta root serwera MySQL uruchom wiersz poleceń i wydaj kolejno komendy:

    c:
    cd\
    cd xampp
    cd mysql
    cd bin
    mysqladmin.exe -uroot password AX1BY2CZ3
    

Teraz kontem administracyjnym serwera MySQL jest:

    użytkownik:  root
    hasło:    AX1BY2CZ3
    

Oczywiście w miejsce napisu AX1BY2CZ3 należy użyć własnego unikalnego hasła.

4. Zmiana ustawień autoryzacji phpMyAdmin

Po zmianie hasła konta root serwera MySQL należy zmodyfikować metodę autoryzacji użytkowników stosowaną przez aplikację phpMyAdmin. W pliku konfiguracyjnym C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php wprowadź parametry:

    $cfg['Servers'][$i]['auth_type']      = 'http';
    $cfg['Servers'][$i]['user']         = 'root';
    $cfg['Servers'][$i]['password']       = '';
    

Jeśli teraz spróbujesz odwiedzić hiperłącze wskazane strzałką na rysunku 2.3, to ujrzysz okno dialogowe, w którym należy wprowadzić parametry administratora MySQL:

    użytkownik:  root
    hasło:    AX1BY2CZ3
    

Po poprawnym zalogowaniu ujrzysz stronę główną aplikacji phpMyAdmin.

5. Zmiana parametru max_allowed_packet serwera MySQL

W pliku konfiguracyjnym C:\xampp\mysql\bin\my.ini wprowadź wpis:

    max_allowed_packet = 10M
    

Następnie zrestartuj serwer MySQL. Do restartu serwera możesz użyć przycisku Stop widocznego na rysunku 2.2. Po ponownym uruchomieniu serwera MySQL przejdź do aplikacji phpMyAdmin i sprawdź parametry pracy serwera. Po przejściu do zakładki Zmienne (w górnej części ekranu) ujrzysz listę zmiennych ustalający parametry pracy serwera MySQL. Na liście tej odszukaj opcję max_allowed_packet. Wartością opcji powinno być 10485760 (rysunek 5.1).

Rysunek 5.1. Zmieniona wartość parametru max_allowed_packet

6. Folder przeznaczony na aplikacje

Utwórz folder:

C:\xampp\htdocs\my

Uruchom przeglądarkę WWW i odwiedź adres http://localhost/my/. Ujrzysz stronę widoczną na rysunku 6.1.

Rysunek 6.1. Folder przeznaczony na przykłady omówione w książce

7. Modyfikacja ścieżek dostępu

Przejdź do ustawień systemu w panelu sterowania. Wybierz wskazaną na rysunku 7.1 opcję Zaawansowane ustawienia systemu.

Rysunek 7.1. Opcję Zaawansowane ustawienia systemu znajdziesz w panelu administracyjnym systemu

Następnie przejdź do ustawień zmiennych środowiskowych. Służy do tego przycisk wskazany na rysunku 7.2.

Rysunek 7.2. Przycisk Zmienne środowiskowe

W oknie dialogowym Zmienne środowiskowe przejdź do edycji zmiennej o nazwie Path. Ilustruje to rysunek 7.3.

Rysunek 7.3. Edycja zmiennej Path

Na końcu wartości zmiennej Path dodaj ścieżki:

;C:\xampp\php;C:\xampp\mysql\bin

Pamiętaj, że średnik służy do oddzielenia poszczególnych ścieżek. Po wprowadzeniu zmian okno z wartością zmiennej Path powinno wyglądać tak, jak na rysunku 7.4.

Rysunek 7.4. Okno dialogowe z wartością zmiennej Path po wprowadzeniu modyfikacji

8. Uruchomienie przykładów

Po zainstalowaniu pakietu XAMPP możesz uruchomić wszystkie przykady opisane w książce. W tym celu wypakuj zawartość pliku przyklady-wszystkie-localhost.zip. do folderu C:\xampp\htdocs\my. Projekty, które nie wykorzystują baz danych (tj. projekty od 01 do 07-02 oraz projekt 20) będą działały poprawnie.

W celu uruchomieniu projektów od 09 do 25 należy na serwerze MySQL utworzyć bazy danych. Jeśli hasłem konta root jest AX1BY2CZ3, to w celu utworzenia wszystkich potrzebnych baz danych uruchom plik wsadowy tworz-wszystkie-bazy-danych.bat. Jeśli hasło administratora jest inne, to należy je wprowadzić w miejsce napisu AX1BY2CZ3 zawartego w plikach:

 • 09-rozwiazanie/00-dodatki/zrzut-bazy-danych/zrzut-bazy-danych.bat
 • 10-rozwiazanie/00-dodatki/zrzut-bazy-danych/zrzut-bazy-danych.bat
 • 11-rozwiazanie/00-dodatki/zrzut-bazy-danych/zrzut-bazy-danych.bat
 • ...

9. Instalacja symfony

Uruchom wiersz poleceń i wydaj komendy:

    c:\xampp\php\pear channel-discover pear.symfony-project.com
    c:\xampp\php\pear install symfony/symfony-1.4.6
    

10. Instalacja NetBeans

Uruchom program instalacyjny netbeans-6.9-ml-php-windows.exe. Pozostaw wszystkie opcje domyślne.

11. Instalacja MySQL Workbench

Uruchom program instalacyjny mysql-workbench-gpl-5.2.25-win32.msi. Pozostaw wszystkie opcje domyślne.

12. Instalacja wtyczki programu MySQL Workbench

Rozpakuj archiwum SymfonyYmlExport_version_1-3.grt.zip. Plik SymfonyYmlExport.grt.lua przenieś do folderu:


    w systemie Windows 7
    C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Workbench 5.2 CE\modules


    w systemach Windows Vista/Windows XP
    C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 5.2 CE\modules

    

13. Wiersz poleceń windows

W celu ułatwienia pracy w wierszu poleceń w menu kontekstowym eksploratora możesz dodać widoczną na rysunku 13.1 opcję Przejdź do katalogu.

Rysunek 13.1. Opcja Przejdź do katalogu

W tym celu uruchom edytor rejestru Windows (w oknie dialogowym Start/Uruchom wpisz nazwę programu, tj. regedit i naciśnij Enter).

Najpierw w rejestrze dodaj klucz:

    HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\PrzejscieDoKatalogu
    

o wartości :

    Przejdź do katalogu
    

Klucz taki jest przedstawiony na rysunku 13.2.

Rysunek 13.2. Klucz PrzejscieDoKatalogu

Następnie dodaj klucz:

    HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\PrzejscieDoKatalogu\command
    

o wartości :

    cmd.exe /k cd %1
    

Klucz taki jest przedstawiony na rysunku 13.3.

Rysunek 13.3. Klucz PrzejscieDoKatalogu\command

Jeśli teraz w eksploratorze klikniesz prawym przyciskiem nazwę folderu, ujrzysz w menu kontekstowym przedstawioną na rysunku 13.1 opcję Przejdź do katalogu.

14. Przywracanie kontroli konta użytkownika

Po zakończonej instalacji oprogramownia przywróć ustawienia kontroli konta użytkownika.

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0