przewiń do treści

Symfony w przykładach

Włodzimierz Gajda

Listingi


Listing 1.1. Zawartość pliku hello-world/config/properties.ini
Listing 1.2. Plik actions.class.php modułu glowny
Listing 1.3. Plik powitanieSuccess.php
Listing 1.4. Zestawienie poleceń wydanych w trakcie wykonywania...
Listing 2.1. Plik actions.class.php modułu glowny w projekcie...
Listing 2.2. Plik powitanieSuccess.php
Listing 2.3. Plik apps/frontend/config/view.yml pozwala na...
Listing 2.4. Zawartość pliku routing.yml
Listing 3.1. Plik actions.class.php modułu wierszyk w projekcie...
Listing 3.2. Fragment pliku pokazSuccess.php
Listing 3.3. Domyślny tytuł stron aplikacji frontend ustalamy w pliku...
Listing 3.4. Zawartość pliku routing.yml
Listing 3.5. Domyślny szablon layout.php aplikacji frontend
Listing 3.6. Szablon index.html, którego chcemy użyć w projekcie...
Listing 3.7. Szablon layout.php, który spowoduje, że strona z wierszem...
Listing 4.1. Widok akcji animal/show zapisany w pliku showSuccess.php
Listing 4.2. Szablon layout.php projektu zmija
Listing 4.3. Plik view.yml przykładu 4.1
Listing 4.4. Widok showSuccess.php zawiera funkcję pomocniczą...
Listing 4.5. Źródło strony WWW generowanej przez projekt 4.1
Listing 4.6. Kod XHTML generowany w projekcie 4.2 po przeniesieniu...
Listing 5.1. Kod HTML statycznej strony do-goscia.html
Listing 5.2. Widok akcji wiersz/dogoscia zapisany w pliku...
Listing 5.3. Widok akcji wiersz/naswojeksiegi zapisany w pliku...
Listing 5.4. Widok akcji wiersz/ozywocieludzkim zapisany w pliku...
Listing 5.5. Szablon layout.php projektu fraszki
Listing 5.6. Adresy URL zawarte w menu głównym generujemy, wywołując...
Listing 5.7. Menu główne generowane przy domyślnych ustawieniach...
Listing 5.8. Reguły translacji adresów URL w pliku routing.yml
Listing 5.9. Menu główne generowanej strony WWW po zdefiniowaniu...
Listing 5.10. Pliku routing.yml może zawierać dowolne adresy URL
Listing 5.11. Menu główne generowanej strony WWW po zdefiniowaniu...
Listing 5.12. Plik frontend/modules/wiersz/config/view.yml konfigurujący...
Listing 6.1. Kod HTML strony jaszczurka.html
Listing 6.2. Plik actions.class.php modułu strony
Listing 6.3. Widok akcji strony/jaszczurka zapisany w pliku...
Listing 6.4. Szablon layout.php projektu gady
Listing 6.5. Reguły translacji adresów URL w przykładzie gady
Listing 6.6. Plik frontend/modules/wiersz/config/view.yml przykładu...
Listing 6.7. Plik actions.class.php modułu strony po dodaniu akcji...
Listing 6.8. Widok akcji strony/blad404 (plik blad404Success.php)
Listing 6.9. Plik view.yml modułu strony
Listing 6.10. Plik konfiguracyjny settings.yml aplikacji frontend
Listing 7.1. Widok akcji strony/zamek
Listing 7.2. Reguły translacji adresów URL w projekcie zabytki-lublina
Listing 7.3. Szablon layout.php projektu zabytki-lublina
Listing 7.4. Plik frontend/modules/wiersz/config/view.yml z przykładu...
Listing 7.5. Plik konfiguracyjny settings.yml aplikacji frontend
Listing 7.6. Plik ProjectConfiguration.class.php po zmodyfikowaniu...
Listing 7.7. Plik .htaccess blokujący dostęp do wszystkich plików
Listing 7.8. Plik /gady/web/.htaccess dla domeny...
Listing 9.1. Skrypt SQL tworzący pustą bazę danych o nazwie rzeki...
Listing 9.2. Plik wsadowy tworzenie-pustej-bazy-danych.bat
Listing 9.3. Baza danych z rysunku 9.10 eksportowana do formatu Symfony...
Listing 9.4. Zawartość pliku data/fixtures/fixtures.yml
Listing 9.5. Kolejne kroki wykonania etapu trzeciego
Listing 9.6. Plik actions.class.php po usunięciu zbędnych metod
Listing 9.7. Plik indexSuccess.php
Listing 10.1. Skrypt SQL tworzący pustą bazę danych tatry
Listing 10.2. Plik wsadowy tworzenie-pustej-bazy-danych.bat
Listing 10.3. Baza danych z rysunku 10.2 eksportowana do formatu Symfony...
Listing 10.4. Fragment pliku tatry.txt
Listing 10.5. Plik fixtures.yml
Listing 10.6. Kod YAML generowany przez skrypt z listingu 10.5 dla danych...
Listing 10.7. Kolejne kroki wykonania projektu tatry
Listing 10.8. Klasa Szczyt
Listing 10.9. Klasa SzczytPeer
Listing 10.10. W klasie Szczyt dodaj metodę __toString()
Listing 10.11. Metoda doSelect() klasy SzczytPeer
Listing 10.12. Widok indexSuccess.php z modułu szczyt
Listing 11.1. Baza danych z rysunku 11.2 eksportowana do formatu Symfony...
Listing 11.2. Treść pliku lib/model/PiosenkaPeer.php
Listing 11.3. Początkowe wiersze pliku...
Listing 11.4. Sposób umieszczania napisów wielowierszowych w pliku YAML
Listing 11.5. Klasa myString z pliku lib/myString.class.php
Listing 11.6. Plik fixtures.yml
Listing 11.7. Plik actions.class.php modułu piosenka
Listing 11.8. Plik showSuccess.php — widok akcji piosenka/show
Listing 11.9. Widok indexSuccess.php z modułu piosenka
Listing 11.10. W elemencie title pliku layout.php umieszczamy slot
Listing 11.11. Reguła ustalająca adresy stron z tekstami piosenek
Listing 12.1. Funkcje odpowiedzialne za odczytywanie oraz usuwanie...
Listing 12.2. Funkcje z pliku slugs.inc.php
Listing 12.3. Klasa myParser
Listing 12.4. Baza danych z rysunku 12.2 eksportowana do formatu Symfony...
Listing 12.5. Treść pliku lib/model/PiosenkaPeer.php
Listing 12.6. Kod zadania Symfony propel:import-danych
Listing 12.7. Metoda executeShow(), w której rekord identyfikujemy przy...
Listing 12.8. Widok showSuccess.php
Listing 12.9. Widok showSuccess.php, w którym użyto niezabezpieczonej...
Listing 12.10. Widok akcji artykul/index
Listing 12.11. Ustalanie domyślnego tytułu na podstawie wyniku funkcji...
Listing 12.12. Reguła ustalająca adresy stron z tekstami piosenek
Listing 12.13. Metoda executeIndex(), w której z tabeli artykul pobieramy...
Listing 12.14. Widok akcji artykul/index dostosowany do metody...
Listing 13.1. Baza danych z rysunku 13.1 eksportowana do formatu Symfony...
Listing 13.2. Treść pliku lib/model/TrenPeer.php
Listing 13.3. Fragment pliku propelImportdanychTask.class.php
Listing 13.4. Plik actions.class.php modułu tren
Listing 13.5. Reguły translacji adresów URL
Listing 13.6. Plik components.class.php
Listing 13.7. Plik _menu.php
Listing 13.8. Fragment pliku layout.php
Listing 13.9. Plik zrzut-bazy-danych.sql
Listing 14.1. Baza danych pliki-do-pobrania w formacie Symfony YAML
Listing 14.2. Fragment pliku propelImportdanychTask.class.php
Listing 14.3. Metoda executeShow() modułu plik
Listing 14.4. Widok akcji plik/show
Listing 14.5. Reguła wyłączająca dekorowanie widoku akcji plik/show
Listing 14.6. Plik modules/plik/templates/indexSuccess.php
Listing 14.7. Reguły translacji adresów URL
Listing 15.1. Baza danych kontynenty w formacie Symfony YAML
Listing 15.2. Fragment pliku propelImportdanychTask.class.php
Listing 15.3. Widok akcji kontynent/show
Listing 15.4. Reguły translacji adresów URL
Listing 15.5. Menu główne zawarte w pliku layout.php
Listing 15.6. Slot tytul wstawiamy w pliku layout.php
Listing 15.7. W pliku kontynent/templates/showSuccess.php slot o nazwie...
Listing 16.1. Baza danych filmy w formacie Symfony YAML
Listing 16.2. Fragment pliku propelImportdanychTask.class.php
Listing 16.3. Reguły translacji adresów URL
Listing 16.4. Menu główne zawarte w pliku layout.php
Listing 16.5. Slot tytul wstawiamy w pliku layout.php
Listing 16.6. W pliku film/templates/showSuccess.php slot o nazwie tytul...
Listing 17.1. Fragment pliku propelImportdanychTask.class.php
Listing 17.2. Metoda klasy Czcionka zliczająca projekty, w których...
Listing 17.3. Metoda klasy Projekt zliczająca czcionki wykorzystane w...
Listing 17.4. Metoda klasy Rodzina zliczająca czcionki i projekty
Listing 17.5. Metoda czcionkiProjektu() klasy Projekt
Listing 17.6. Metoda projektyCzcionki() klasy Czcionka
Listing 17.7. Widok częściowy projekt/lista
Listing 17.8. W widoku akcji projekt/index wykorzystujemy widok...
Listing 17.9. Widok akcji czcionka/show
Listing 17.10. Widok częściowy czcionka/lista
Listing 17.11. Widok akcji projekt/show
Listing 17.12. Widok akcji rodzina/index
Listing 17.13. Reguły translacji adresów URL
Listing 17.14. Menu główne zawarte w pliku layout.php
Listing 18.1. Początkowe wiersze pliku 1-struktura.txt
Listing 18.2. Drzewko skrótów zdefiniowane w pliku 1-struktura.txt
Listing 18.3. Wypełnianie tabel skroty, grupa i skrot
Listing 18.4. Metoda executeMenu() komponentu menu/menu
Listing 18.5. Widok komponentu menu/menu
Listing 18.6. Metoda executeMenupionowe() komponentu menu/menupionowe
Listing 18.7. Widok komponentu menu/menupionowe
Listing 18.8. Reguły translacji adresów URL
Listing 18.9. Zawartość pliku noth/config/databases.yml
Listing 20.1. Widok indexSuccess.php akcji glowny/index
Listing 20.2. Plik messages.pl.xml
Listing 20.3. Plik layout.php
Listing 21.1. Widok akcji piosenka/index w aplikacji backend
Listing 21.2. Hiperłącze generowane przez funkcję pomocniczą...
Listing 21.3. Zmodyfikowany plik backend/lib/myUser.class.php
Listing 21.4. Plik messages.pl.xml
Listing 21.5. Widok signinSuccess.php
Listing 21.6. Fragment widoku częściowego _form.php z modułu piosenka...
Listing 21.7. Dostosowanie formularza edycyjnego rekordów z tabeli...
Listing 22.1. Metoda setSlug() klasy Rozdzial
Listing 22.2. Metoda getMaxNumerZadania() klasy Rozdzial
Listing 22.3. Fragment pliku propelImportdanychTask.class.php
Listing 22.4. Metoda akcji rozdzial/show
Listing 22.5. Metoda akcji rozdzial/rozwiazanie
Listing 22.6. Widok akcji rozdzial/show
Listing 22.7. Widok akcji rozdzial/rozwiazanie
Listing 22.8. Klasa rozdzialComponents
Listing 22.9. Widok komponentu rozdzial/menu
Listing 22.10. Reguły translacji adresów w aplikacji frontend
Listing 22.11. Menu główne aplikacji backend
Listing 22.12. Dostosowanie formularza edycyjnego rekordów z tabeli...
Listing 22.13. Dostosowanie formularza edycyjnego rekordów z tabeli...
Listing 22.14. Zmodyfikowany widok _menu.php z aplikacji frontend
Listing 22.15. Widok akcji rozdzial/index w aplikacji backend
Listing 22.16. Widok akcji rozdzial/show aplikacji frontend po dodaniu...
Listing 22.17. Metoda executeNew() modułu zadanie
Listing 22.18. Automatyczne numerowanie rozdziałów w metodzie...
Listing 22.19. Automatyczna numeracja rozdziałów i zadań
Listing 23.1. Metoda getPracownicy() klasy Wydzial
Listing 23.2. Metoda doSelect() klasy PracownikPeer
Listing 23.3. Metoda zestawienieProwadzonychPrzedmiotow() klasy Pracownik
Listing 23.4. Metoda PracownikPeer::obciazeniePracownikow()
Listing 23.5. Metoda liczbaProwadzonychGodzin() klasy Pracownik
Listing 23.6. Metoda przedmiotySemestru() klasy Kierunek
Listing 23.7. Metoda obsadaKierunku() klasy Kierunek
Listing 23.8. Metody walidacji zmiennych URL dodane w klasie Kierunek
Listing 23.9. Wstawianie do bazy danych informacji z pliku wydzialy.txt
Listing 23.10. Wstawianie do bazy danych informacji z pliku katedry.txt
Listing 23.11. Przetwarzanie pliku przedmioty.txt
Listing 23.12. Tworzenie pustych przydziałów zajęć
Listing 23.13. Tworzenie losowej obsady zajęć
Listing 23.14. Plik components.class.php modułu glowny
Listing 23.15. Reguły translacji adresów frontend
Listing 23.16. Plik security.yml, zabezpieczający dostęp do modułów...
Listing 23.17. Plik sfGuardUser\config\security.yml
Listing 23.18. Menu kontekstowe dotyczące logowania i zarządzania...
Listing 23.19. Treść pliku angaze/lib/myFilter.class.php
Listing 23.20. Hiperłącze do tworzenia nowego wydziału zawarte w widoku...
Listing 23.21. Hiperłącza do edycji i usuwania wydziału zawarte w...
Listing 23.22. Widok częściowy _menuKontekstowePracownicy.php
Listing 24.1. Fragment pliku propelImportdanychTask.class.php
Listing 24.2. Widok akcji turniej/index
Listing 24.3. Menu główne aplikacji backend
Listing 24.4. Plik konfiguracyjny panstwo/config/generator.yml
Listing 24.5. Konfiguracja generatora dla modułu turniej_has_zawodnik

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0